پنج شنبه 1 آبان 1399

نمونه سوالات فارسی اول دبستان

نمونه سوالات فارسی اول دبستان را برای شما عزیزا قرار داده ایم تا دانش آموزان با ارزشیابی خود با امتحانات فارسی اول ابتدایی نیز آشنا شوند

سوال فارسی اول

فارسی اول دبستان

پدران و مادران عزیز دقت کنند :

دونکته مهم درمورد “یـ “

اگر دو حرف هم شکل و مثل هم در کنار هم باشند اولی صدای “ایـ ” و دومی صدای “یـ” بدهد هردورا می خوانیم ولی ققط یکی را می نویسیم.

مانند:

زیارت – میان – زیاد- زیان -زیادی – بیابان- پیاده -بیا – خیار

هرگاه دوحرف همشکل و مثل هم درکنار هم باشند که اولی صدای “یِ” و دومی صدای “ایـ ” بدهد هردو را هم می خوانیم و هم می نویسیم.

مانند:

دایی – بیایید – پاییز – روییده  – پایین – زیبایی – روستایی – می آییم – شنوایی – بینایی – دانایی

توضیحی دیگردرمورد این دونکته:

هرگاه “ایـ ” و “یِ” در دوبخش متفاوت باشد یکی را می نویسیم .

مثل : زیاد – بیا

هرگاه “ایـ” و “یِ” هردودر یک بخش باشند هردو را می نویسیم .

مثل : پایین – پاییز

مشابهت دو نشانه (صدای اِ  و  هـ  ).

البته آشنایی وخواندن اینگونه کلمات برای دانش آموزان که  در درس (7  استخر ) با

آن ها روبه رو می شوند کار دشواری نیست ، اما جهت پیشگیری از غلط خواندن

 توسط دیگران که خواه ناخواه ممکن است اتفاق بیفتد مصرانه از والدین می خواهیم که

با دیدن اینگونه کلمات از تلفظ صدای ( هـ ) بپرهیزند و آدرس درس 14 را می دهیم

که با برنامه زمانی پیشنهاد تدریس نشانه ( هـ )در بهمن ماه انجام خواهد شد.

به طور حتم گفتن قواعد تفاوت این دوبه کودکان 7ساله که درک درستی هم از آن ندارند،

 کار درستی نیست ، اما به بزگتر ها می گوییم تا اگر اطلاع نداشته باشند بدانند و

از شباهت ظاهری کلمه ها به تفاوت آن ها پی ببرند .

قواعد تفاوت صدای ( اِ  و  هـ  )

اگر به کلماتی که در بخش آخر آن ها یکی از نشانه های زیر را داشته باشند  ،  

                       

 وحرف قبل از آن یکی از 6 صدای ( اَ – آ – او – اِ – ای – اُ ) را داشته باشند صدای آخر آن

کلمه ( هـ )خوانده می شود . مانند کلاه – روباه – به به – نه که تعداد این گونه کلمات

 هستند اما اگر حرف قبل به غیر از این 6صدا باشند صدای آخر آن کلمه(اِ ) خوانده میشود.

 مانند مدرسه – دانه – کوزه -که این گونه کلمات در زبان فارسی بیشمارند .

 

نمونه سوالات فارسی اول دبستان :

جملات زیر را مرتب کن و بنویس.

آش رِشته-سبزی-مادرم-می ریزَد-در

—————————————–

ستاره ای-آرَش-را- داد-نِشان


-کلمه بساز.

اِ + دا + ره = ————–
روز + نا + مه = ————-
نا + مه + ای = —————
روز + نا + مه = ————–
تیـ + ره + ای = ————

جمله بساز.

بَرادَر: ——————————
دوست: —————————–

گل خوشبوی من در کدامیک از کلمه های زیر صدای ” تـ ت ” آمده است دورش خط بکش.

1) باران
2) دریا
3) شانه
4) رِشته

فرزند نازنین مخالف کلمات زیر را بنویس.

دیر ≠ ————
با ایمان ≠ ———–
باز ≠ ———–

-این کلمات منتظر هستند در کنار آ نها کلمه ی دیگری بنویس تا ترکبیب زیبا شوند.

سَبَدِ ——-

تَراشِ ——-

مویِ ——–

مرتب کنید.

خواب – صبح – محمد- زود – می شود – بیدار – هر روز – از
———————————————————-
عاشورا – در روز – به شهادت – امام حسین(ع) – رسید
———————————————————
همیشه – احترام – حامد – معلم – به – می گذارد- خود
——————————————————–

پسر عزیزم در متن زیر دو کلمه اشتباه نوشته شده است . آن ها را پیدا کن و درست آن را بنویس.

حظرت محمد(ص)در شهر مکّه به دنیا آمد . روزی که ایشان به پیامبری رسیدند روز مبعس نام دارد . ما این روز را جشن می گیریم.

҉ نازنینم برای هر نشانه دو کلمه بنویس.

اسم این نشانه ها را بنویس.

غ= …………….. ظ = …………….. ج = ……………..

گ =…………….. ذ= …………….. م = ……………..

مرتّب کن.

باغبان از میوه چید درخت را ……………………………………………………………………………………….
آمنه است نام حضرت محمّد مادر …………………………………………………………………………………..
اصغر عموی در دارد روستا بزرگی باغ …………………………………………………………………………

کلمه ها را به طور مناسب به هم وصل کن و بنویس.

صدای                 مخصوص=………………………………………..
حوله                   طوفانی=……………………………………………
دریا                     پرندگان=…………………………………………….

 

 در کدامیک از کلمات زیر صدای ” ت ” آمده است دور آن خط بکشید .

2) نام هر تصویر را بنویس .

3) بخش و صدا کشی کن .

4) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن .

5) عزیزم ترکیب کن .

6 کلمه بنویس که در آنها حرف ب استفاده شده باشد

3 کلمه بنویس که یک نقطه داشته باشند

سوال فارسی    دیکته اول  فارسی اول سوالات فارسی اول

 فارسی امتحان

فارسی

نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی

آثار مثبت تکلیف شب  

انجام تکلیف شب نقش موثّری در تثبیت یادگیری دانش آموز دارد.

آگاه شدن والدین از آن چه در کلاس می گذرد.

پر کردن اوقات فراغت دانش آموز به شکل سالم.

تعلیم آموخته ها در موقعیت های تازه و یافتن بینش های تازه و اضافی و توان به کارگیری یافته ها در موقعیت

های دیگر.

رشد فردی از قبیل پرورش احساس مسئولیت قدرت برنامه ریزی و مدیریت توان زمان بندی اعتماد به نفس و

پشتکار.

تقویت و غنی سازی برنامه ی درسی به عنوان مکمّل برای آن چه امکان پرداختن و تجربه ی مستقیم آن در

کلاس میسّر نیست.

تکلیف شب به بچّه ها یاد می دهد که از رهنمودها پیروی کنند. مهارت های پژوهشی را به کار ببرند و تمرکز

حواس داشته باشند.

تکلیف شب سبب ایجاد مهارت هایی می شود که برای چیرگی بر دشواری های زندگی ضرورت دارند.

نمونه سوالات فارسی اول دبستان

همچنین ببینید

کيک جشن الفباي کلاس اول

مدل کیک جشن الفبا کلاس اول

کیک جشن الفبا : شاید یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی باسواد شدن و جشن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.