دوشنبه 31 شهریور 1399

تعبیر خواب

تعبير خواب سوراخ

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سوراخ مجهول است. هيچکس نمي تواند درون سوراخ را ببيند هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد. ديدن سوراخ در خواب هاي ما رازي است که پيش روي ما قرار مي گيرد ولي همان طور که سوراخ ها مي توانند متفاوت باشند تعبير …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب سنگ

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق سنگ در خواب برچهار وجه است. اول: مال. دوم: مهتر. سوم: سختي در كارها. چهارم: كسب و رنج. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: مهتري و هر سنگي كه نرم بود، خيرات و منفعت …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب ساک

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد ساک نو تميز و خوبي در دست داريد روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر مي شود. اين براي زن و مرد يکسان است و ساک در چنين حالتي در خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب سبزه

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه زميني داشت و در آن سبزه بسيار داشت، دليل است بر ستر و پاكديني او. اگر بيند كه در آن زمين نباتهاي مجهول بود، كه آن را نشناخت و در آن …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب زنجير

تعبير خواب به روايت جابر مغربي اگر كسي بيند درگردن زنجير داشت، دليل كه مظالم در گردن دارد. اگر بيند زنجير بر دست ها داشت, دليل كه مالِ كسان را دست درازي كند و از حرام نينديشد. اگر بيند بر پاها زنجير داشت، دليل كه به معصيت و فساد شود. …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب زرشك

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين زرشك درخواب ديدن، دليل غم و اندوه باشد. اگر بيند زرشك ميخورد، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند زرشك از درخت جمع مي كرد، دليل است با مردي بخيل او را خصومت افتد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني زرشک …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب زراعت

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني زراعت در خواب نعمت و برکت است و خير و خوشي و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه يا کشت و زرعي ببينيد که به بر نشسته و رسيده است و احساس کنيد که آن مزرعه به …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب رينگ

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني رينگ نشان استحکام است در امور جاري زندگي بيننده خواب. چنانچه ببينيد خودرويي داريد که رينگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستي قرار خواهد گرفت و پيشرفت مي کنيد و اگر رينگ شکسته بود تعبير خلاف …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب ريگ

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن ريگ به خواب بر چهار وجه است. اول: مشغولي در دين و دنيا. خاصه چون ريگ بسيار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لكن بارنج و عذاب. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ريگ در خواب، دليل بر منفعت و …

بیشتر بخوانید »

تعبير خواب ريحان

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن ريحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: كنيزك. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: كردار نيكو. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند ريحان سبز و خرم و پاكيزه و خوشبوي …

بیشتر بخوانید »