چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

انواع کیف قلاب بافی دخترانه و زنانه جدید

 آموزش بافت کیف مجلسی با قلاب

: تصاویر کیف های فانتزی و زیبای قلاب بافی و بافتنی را مشاهده میکنیدکسانی که قلاب بافی و بافتنی بلد هستند به راحتی می توانند با دیدن یک کیف ایده بگیرند و مانند آنرا ببافند

آموزش کیف بافتنی با قلاب

آموزش کیف بافتنی با دو میل

کیف پول قلاب بافی

 

آموزش کیف بافتنی بچه گانه

 

آموزش بافت کیف مجلسی با قلاب:

مدل این کیف ھمان مدل ۷۔ ۸ ولی با پایہ کوتاہ

ابتدا ۱۰۰ زنجیرہ زدہ و طبق نقشہ و اموزش مدل ۷۔ ۸ شروع بہ بافت مےکنیم.

طرز بافت کیف مکرومه

آموزش بافت کیف مجلسی با قلاب

ابتدا ۸ پایہ کوتاہ مےزنیم دوتا زنجیرہ از پایین رھا کردہ ۸ پایہ کوتاہ ۲ زنجیرہ یک پایہ کوتاہ در ھمان خانہ ۸ سپس ۷ پایہ کوتاہ دیگہ مےزنیم دو خانہ رھا کردہ ۸ پایہ کوتاہ ۲ زنجیرہ و یک پایہ کوتاہ درھمان خانہ ۸ سپس ۷ پایہ کوتاہ ‌… رج دوم ۷ تا پایہ کوتاہ رو سرش مےخورہ یک پایہ کوتاہ داخل دو زنجیرہ رج قبل دو زنجیرہ یک پایہ دوبارہ در ھمان دو زنجیرہ رج قبل ۷ پایہ رو سر پایہ ہای رج قبل دو تا خانہ از پایین رد شود ۸ پایہ کوتاہ تا اخر رج تکرار شود
ھر رج بہ ھمین ترتیب بافتہ شود‌

۶ گل بہ صورت ۷ بافتہ میشود طبق الگو و عکس
کلا ۶۴ رج بافتہ شود
سپس از، دور تا دور بافت ھر ۴ ضلع دانہ گرفتہ یک دانہ در میان پایہ کوتاہ بزنید. ۴ رج دور تا دور را بافتہ سپس پہلوھا را بھم دوختہ دو لبہ کیف راجدا جدا۶ راہ پایہ کوتاہ ببافید و تمام نخ را جدا کردہ
برای دستہ ۸ الے ۱۰ زنجیرہ بستگے بہ ضخامت لولہ اے کہ دارین زدہ بہم وصل کنید و پایہ کوتاہ بزنید بہ اندازہ دلخواہ
اندازہ طول دستہ باید ۴۵ الے ۵۰ سانت باشد۔
دستہ ھا را در جاے خود وصل کردہ داخل کیف استر و زیپ دوختہ شود

وقتے پایہ کوتاہ ھاے دور تا دور را میزنیم بالای بافت صاف میشہ
براے دستہ ھم مےتوانید خود دستہ را مستقیم بہ لبہ بدوزید و ھم میتوانید از حلقہ مخصوص کیف استفادہ کنید
براے استر چون نخ قیطون ضخیمہ با چرخ خانگے نمیشہ دوخت من خودم دادم کیف دوزی ھم استر کشید ھم زیپ را دوخت

 

کیف قلاب بافی شده

 

مدل کیف قلاب بافی با الگو

 

کیف پول بافتنی زنانه

 

آموزش کیف قلاب بافی,طرز بافت کیف مکرومه

 

مدل کیف بافتنی فانتزی,مدل کیف بافتنی قلاب بافی,

 

کیف بافتنی دخترانه جدید,مدل کیف بافتنی خارجی

 

,مدل کیف بافتنی جدید,کیف بافتنی دخترانه,مدل کیف بافتنی خارجی

 

مدل کیف بافتنی فانتزی,مدل کیف بافتنی قلاب بافی

مدل کیف بافتنی فانتزی,مدل کیف بافتنی قلاب بافی,مدل کیف بافتنی جدید,کیف بافتنی دخترانه,مدل کیف بافتنی خارجی

 

اموزش بافت کیف مکرومه بافی

 

مدل کیف بافتنی قلاب بافی,مدل کیف بافتنی جدید,کیف بافتنی دخترانه,مدل کیف بافتنی خارجی

مدل کیف بافتنی فانتزی

 

آموزش بافت کیف قلاب بافی

کیف بافتنی با الگو

 

مدل کیف بافتنی جدید,کیف بافتنی دخترانه,مدل کیف بافتنی خارجی

 

مدل کیف بافتنی قلاب بافی

 

آموزش کیف بافتنی با قلاب

 

 

کیف پول قلاب بافی

آموزش بافت کیف مجلسی

 

 بافت کیف مکرومه

کیف قلاب بافی دخترانه

 

اموزش کیف قلاب بافی با نقشه

کیف قلاب بافی جدید

کیف بافتنی آموزش

آموزش بافت کیف با نخ قیطان

آموزش بافت کیف مجلسی

 

اموزش کیف قلاب بافی با نقشه,طرز بافت کیف مکرومه

کیف قلاب بافی جدید

 

 

 

آموزش بافت کیف مجلسی با قلاب بچه گانه به شکل گوسفند :

کیف قلاب بافی دخترانهکیف بافتنی آموزش

کیف قلاب بافی دخترانه

اول یک دایره به اندازه دلخواه میبافید
بعد دورآنرامدل فندقی میزنید
تابلندی اندازه شود.
بعد یک بندبافته ازآن ردمیکنید
برای صورت هم یک دایره کوچک بافته
به کیف میدوزیم وچشم ودهن براش میزاریم
برای گوشها هم ۱۰تازنجیره میزنید یک دور یکی پایه کوتاه یک نیم دوبل بقیه راپایه میزنید تابه سربافت برسید درآنجا سه پایه دریک خانه بعد پایه معمولی درآخریک پایه نیم دوبل یک پایه کوتاه
سوال میشه بادومیل هم بافت بله
اول دایره راباقلاب ببافید بعد یک مستطیل بافته به دایره وصل میکنید

انواع کیف قلاب بافی دخترانه و زنانه جدید

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

پاپوش نوزادی قلاب بافی

آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب آموزش بافت پاپوش نوزادی با قلاب : در این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.