طرز بافت سارافن دخترانه با میل

قسمت جلو:

40دانه سرانداخته 4خط رکن میبافیم که میشود 8رج بعد:
7دانه اول رارکن بافته 26دانه زیر 7دانه آخررکن
رج پشت 7دانه رکن 26دانه به رو7دانه رکن
رج بعدی 7رکن-3دانه به زیر-20دانه رکن -3دانه به زیر-7دانه رکن
بافت راادامه میدهیم تارکن بافت وسط 4خط شود
+بعد ازآن 7دانه رکن سه دانه زیر-6دانه رکن -8دانه زیر-6دانه رکن -3دانه زیر-7دانه رکن
رج پشت بافت 8دانه وسط به روبافته میشود.
بعد 10رج دوباره وسط بافت را4خط رکن می بافیم
بعد ازآن فقط 7دانه اول بافت و7دانه آخربافت رارکن بافته وسط بافت ساده بافته میشود
ساده بافی یعنی یک رج به زیرویک رج به رو
تاازشروع بافت 30خط رکن داشته باشیم
7دانه رکن 8دانه پیچ یک دانه به رو8دانه پیچ یک دانه رو8دانه پیچ 7دانه رکن
هر6رج یک دانه پیچ زده میشود

یقه:

ازاول بافت وقتی 58خط رکن بافتیم 15دانه اول راکورمیکنیم بقیه بافت راادامه میدهیم .با7خط رکن یکی رو8تاساده درآخررکن
قسمت سمت راست جادگمه هم بازمیکنیم
پشت راهم 46دانه سرانداخته میتوانید فقط بافت رکن بزنید یامثل جلوپیچ ببافید
دوتاهم پاپیون بافته روی لباس نصب میکنید درآخردورلباس راقلاب بافی میکنید
درزسرشانه رامیدوزید درزپهلوهاراباهمان مدل قلاب وصل میکنید

طرز بافت سارافون دخترانه قلاب بافی

وب سایت قلاب بافی و بافتنی را با توضیحات کامل و مرحله به مرحله برای همه نوع بافت مثل انواع کلاه پسرانه و کلاه دخترانه و شال گردن  و عروسک های بافتنی و  پاپوش های زنانه و مردانه و بچه گانه را به صورت رایگان  دارد و حتی به شما کمک می کنیم که برا اساس جدول اندازه گیری درست و مناسبی را داشته باشید تا بتوانید یک بافت عالی ارائه دهید آموزش های ما همراه با فیلم آموزشی رایگان هستند با ما همراه باشید و از وقت خودتان نهایت استفاده را بکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.