شنبه 4 خرداد 1398
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / بافت کلاه دخترانه جدید با شال گردن گیس بافت

بافت کلاه دخترانه جدید با شال گردن گیس بافت

بافت کلاه دخترانه :

بافت کلاه دخترانه

بافت کلاه دخترانه

لوازم مورد نیاز:

برای بافت این کلاه شما به یک کاموای ۱۷۰ گرمی، یک جفت قلاب I/9 5.5mm ، مقداری نخ، یک سوزن و قیچی نیاز دارید.
سایز کلاه: ۲۰- ۲۳ سانت (حالت کشباف و مناسب برای نوجوان و بزرگسال)
اندازه‌ها: قسمت بالای سر (حفره خروجی مو از بالای کلاه) ۱۰ سانت، قسمت دور سر ۴۸ سانت، قسمت دور پیشانی ۵۳ سانت، قد کلاه ۲۰ سانت.
راهنما: هر ۱۰ سانت = ۱۲ دانه، ۷ ردیف

نکته مهم:
کار بافت این کلاه از بالا به پایین شروع می‌شود.
زنجیره‌ها به عنوان دانه به حساب نمی‌آیند.
انتهای یک ردیف را نبندید و کار را برنگردانید. این نکته را در عکس و ویدیوی آموزشی خواهید دید.

آموزش بافت کلاه دخترانه :

برای شروع بافت، ۲۸ دانه سر بیندازید و زنجیره ببافید.
دانه آخر را از دانه اول رد کنید تا بهم متصل شده و زنجیره به شکل حلقه دربیاید.
حلقه‌ای که درست شده را کامل دانه ببافید تا زنجیره کامل بشود.
حالا رج دوم دوباره برای اینکه کلاه گشاد شود، از هر یک از سوراخ‌ها دو تا دانه ببافید تا ۲۸ دانه دوبرابر شود؛ یعنی بشود ۵۶ تا.
حالا برای رج سوم که باید حالت برجسته ایجاد شود، هر دانه‌ای که می‌خواهید بگیرید، قلاب را از پشت بافت بیاورید و از پشت هر دانه یک بار نخ را بیرون بکشید و از اینجا تا آخر همه دانه‌ها را از پشت بافت بگیرید تا خط برجسته روی کلاه ایجاد شود.
. اگر اندازه کلاه اندازه دو سر نبود و کلاه تنگ شد، می‌توانید به جای هر دانه، دو تا از پشت بافت بیرون بکشید. در این صورت کلاه گشاد می‌شود. پس تا آخر به همین ترتیب به اندازه قدی که مد نظرتان است ادامه دهید.

 

آموزش بافت شال گردن دخترانه طرح گیس :

بافت کلاه دخترانه جدید

آموزش بافت شال گردن

به تعداد ۳۱ دانه سر بگیرید .

رجه پایه : یکی از زیر ( یکی از رو یکی از زیر ) تا انتها داخل پرانتز را تکرار کنید .

رج ۱ از سمت راست : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ، ۱۰تا از زیر ، یکی از رو ، ۱۱ تا از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار

رج ۲: یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ، ۹تا از رو ، یکی از زیر یکی از رو یکی از زیر ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲بار

رج ۳ : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ، ۳ تا از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، ۴ تا از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار

رج ۴ و ۶ : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) دوبار

رج ۵: یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، ۴ تا از زیر ، یکی از رو ، ۴ تا از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رج ۷ : یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۱۰ دانه از زیر ، یکی از رو ، ۱۱ تا از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رج۸ : تکرار رج ۴

رج های ۹ تا ۱۶ : رج های ۷ و ۸ را تکرار کنید .

رج ۱۷ : ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، ۴ تا از زیر ، یکی از رو ، ۴ تا از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رج ۱۸ و ۲۰ : تکرار رج ۴

رج ۱۹ : ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، ۳تا از زیر ، یکی از زیر ، ( یکی از رو یکی از زیر ) دو بار

رجهای ۲۱ تا ۳۰ : تکرار رجهای ۷ و ۸

رجهای ۳۱ تا ۳۴ : تکرار رجهای ۳ تا ۶

رج ۳۵: یکی از زیر ، یکی از رو ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، ۷ تا از زیر ، یکی از رو ، ۷ تا از زیر ، ۶ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از رو یکی از زیر

رج ۳۶ و ۳۸ : یکی از زیر ، ۱۳ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۳ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو

رج ۳۷ : یکی از زیر ، یکی از رو ، ۱۳ تا از زیر ، یکی از رو ، ۱۳ تا از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر

رج های ۳۹ تا ۴۶ : تکرار رجهای ۳۷ و ۳۸

رج ۴۷ : یکی از زیر ، یکی از رو ، سه دانه را از جلوی میل بگیرید ۳ دانه بعد یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر بعد سه دانه ای را که از جلوی میل گرفته اید را از زیر ببافید ، ۷ تا از زیر ، یکی از رو ، ۷ تا از زیر ، سه دانه را از پشت میل بگیرید ۳ دانه بعد یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر بعد سه دانه ای را که از پشت میل گرفته اید را از زیر ببافید ، یکی از رو ، یکی از زیر .

رج ۴۸ ، ۵۰ و ۵۲ : یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۹ تا از رو ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار

رج ۴۹ : تکرار رج ۱۹

رج ۵۱ : تکرار رج ۱۷

رج ۵۳ : تکرار رج ۷

رج ۵۴ : تکرار رج ۴۸

رجهای ۵۵ تا ۶۲ : تکرار رجهای ۵۳ و ۵۴

در ادامه ردیف های ۳ تا ۶۲ را دوبار تکرار کنید ، سپس ردیف ۳ تا ۳۰ را تکرار کنید و در رج آخر در هر کدام از ۹ تا از رو یکدانه اضافه کنید که در این حالت تعداد دانه ها برابر ۳۳ می باشد تا اینجا طول بافت ما از ابتدا حدود ۷۵ سانت میباشد . حال باید روی الگوی گیس بعدی کار کنیم .

رج ۱ : یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۱۰ دانه را بصورت مارپیچ از رو ببافید ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۰ دانه را بصورت مارپیچ از زیر ببافید ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار .

رج ۲ : یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۱۰ تا از رو ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۰ تا از رو ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار .

رج ۳ : یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار ، ۱۰ تا از زیر ، یکی از زیر ، یکی از رو ، یکی از زیر ، ۱۰ تا از زیر ، یکی از زیر ، ( یکی از رو ، یکی از زیر ) ۲ بار .

رج ۴ : رج ۲ را تکرار کنید .

رج های ۵ تا ۱۴ : رجهای ۳ و ۴ را تکرار کنید .

در ادمه رجهای ۱ تا ۱۴ را ۱۳ بار تکرار کنید سپس رج ۱ را تکرار کنید .

رج بعد : یکی از زیر ( یکی از رو ، یکی از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید .

دانه ها را کور کرده برای زیبایی میتوانید پایین کار را ریشه کنید

 

بافت کلاه دخترانه جدید با شال گردن گیس بافت

بافت کلاه دخترانه جدید با شال گردن گیس بافت
2.5 امتیاز از 4 رای

این مطالب را نیز ببینید!

بافت یه کلاه ساده برای کودک

بافت یه کلاه ساده برای کودک آموزش بافت کلاه ساده با میل آموزش بافت کلاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.