دوشنبه 31 شهریور 1399

تعبير خواب سوراخ

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

سوراخ
مجهول است. هيچکس نمي تواند درون سوراخ را ببيند هر چند از وجود سوراخ
مطلع باشد. ديدن سوراخ در خواب هاي ما رازي است که پيش روي ما قرار مي گيرد
ولي همان طور که سوراخ ها مي توانند متفاوت باشند تعبير هم گوناگون هستند.
اگر در خواب ببينيد که بر ديواري سوراخ پديد آمده که نمي دانيد پشت آن
ديوار چيست و کجاست و کدامين خانه قرار گرفته با مشکلي پيچيده و اسرار آميز
روبه رو مي شويد.اگر ديديد از سوراخي چيزي بيرون مي آوريد يا درون سوراخي
مي کاويد در آينده براي رسيدن به هدفي تلاش خواهيد کرد و اگر از آن چيزي را
بيرون آورديد رازي را کشف مي کنيد يا مجهولي را روشن مي نمائيد که بستگي
مي يابد به آن چه که از سوراخ بيرون مي آوريد. اگر چيزي که بيرون مي آوريد
مطلوب و خوشايند باشد پيروزي حاصل مي کنيد و اگر نا مطلوب و مکروه باشد
ملول و غم زده مي شويد. يا مالي به دست مي آوريد يا چيزي از دست مي دهيد.
بزرگي سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول. يعني اگر سوراخي بزرگ ديديد با
مجهول کوچک تري روبه رو مي شويد و اگر سوراخ ريز و تنگ بود مجهول بزرگتر و
پيچيده تر است. اگر ديديد در اتاق يا خانه شما سوراخي پديد آمده که قبلا
وجود نداشته است کسي از راز شما آگاه مي شود و اگر آن سوراخ را در خانه
ديگران ديديد شما از راز ديگر افراد آگاه مي شويد و در واقع فضولي مي کنيد.
سوراخ کردن چوب استيلا بر غم و سوراخ کردن آهن استيلا بر مشکل است. اگر
سوراخ در کوه باشد و شما از آن بيمناک باشيد امنيت مي يابيد و بزرگي از شما
حمايت مي کند اگر از آن سوراخ بيمي نداشته باشيد بيمناک مي شويد و کسي شما
را مي ترساند. اگر در خواب ببينيد که شکم يا شلوارتان سوراخ شده با
همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر ببينيد جائي از بدنتان سوراخ شده زيان
مي بينيد و به مقدار خوني که از سوراخ مي رود مالتان را از دست مي دهيد.
منبع: iranmatlab.ir

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

رنگ موی عسلی دودی

آموزش ترکیب رنگ مو در خانه

رنگ مو در خانه رنگ کردن موها سبب زیباتر شدن چهره می شود از این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.