شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

تعبیر خواب سبزه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

سبزه
در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه
بسیار داشت، دلیل است بر ستر و پاکدینی او. اگر بیند که در آن زمین نباتهای
مجهول بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و
زمین ملک او است این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد. اگر بیند
در آن زمین گیاههای معروف بود، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و
روزی حلال. اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود، تاویلش به خلاف این باشد. اگر
بیند که سبزه معروف است و میخورد و به طعم شیرین است، دلیل کند بر فراخی
نعمت و روزی حلال. دیدن سبزه، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان سبزه
زار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه
زار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر
پاکی دین و ورع او. اگر بیند که سبزه زار زرد و پژمرده است، تاویلش به خلاف
این بود. اگر دید سبزه زار ملک دیگران است، دلیل که او را صحبت با کسانی
افتد که پارسا و با ورع باشند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که صحبت او با
ناکس افتد

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

خوردن سبزه به خواب به وقت خود، دلیل بر زهد و ورع کند.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

سبزه درخواب بر چهاروجه بود.

اول: راه اسلام. دوم: دین. سوم: اعتقاد پاک. چهارم: ورع و پرهیزکاری.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سبزه
در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را
از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و
همه چیزهایی که به زندگی، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و
جلای خوبتری می دهند. اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به
نیت شادمانی و خوشی و خرمی کاری می کنیم که موجب غم و اندوه می شود. کار
خیری انجام می دهیم که بدفرجام است. اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان
دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان
تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت. همین طور است اگر سبزه زاری ببینید که
گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما
نیست، علف خشکیده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین
بردارید به طوری که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است
که مالی را از دست می دهید یا هزینه می کنید. سبزه زاری که به جای سبزی و
خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری. اگر
ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید رنجوری و بیماری است و اگر علف زرد به
کسی بدهید ستم می کنید. اگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس
کنید خودتان کاشته اید نیکی و نیکوکاری است و اگر سبزه زاری باشد که احساس
کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از
نیکی دیگران. چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و
فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند.

منبع:iranmatlab.ir

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

راحت الحلقوم شب یلدا

باسلوق ژله ای شب یلدا به شکل انار

راحت الحلقوم شب یلدا یک ایده یلداییکه از همین حالا میتونید دست به کار بشید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.