دوشنبه 28 مهر 1399

تعبير خواب سبزه

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

سبزه
در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه زميني داشت و در آن سبزه
بسيار داشت، دليل است بر ستر و پاكديني او. اگر بيند كه در آن زمين نباتهاي
مجهول بود، كه آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه مي كرد و دانست آب و
زمين ملك او است اين جمله، دليل بر دين و ديانت و پرهيزكاري باشد. اگر بيند
در آن زمين گياههاي معروف بود، چون سيب و غير آن دليل كند بر فراخي نعمت و
روزي حلال. اگر بيند سبزه تلخ و مجهول بود، تاويلش به خلاف اين باشد. اگر
بيند كه سبزه معروف است و ميخورد و به طعم شيرين است، دليل كند بر فراخي
نعمت و روزي حلال. ديدن سبزه، دليل بر سلامتي بود. اگر بيند در ميان سبزه
زار است، دليل بر نيكوئي احوال و عاقبت كار او است و ثواب آخرت بايد و سبزه
زار را هر چند سبزتر و پاكيزه تر بيند و داند كه ملك اوست، دليل كند بر
پاكي دين و ورع او. اگر بيند كه سبزه زار زرد و پژمرده است، تاويلش به خلاف
اين بود. اگر ديد سبزه زار ملك ديگران است، دليل كه او را صحبت با كساني
افتد كه پارسا و با ورع باشند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه صحبت او با
ناكس افتد

تعبير خواب به روايت جابر مغربي

خوردن سبزه به خواب به وقت خود، دليل بر زهد و ورع كند.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

سبزه درخواب بر چهاروجه بود.

اول: راه اسلام. دوم: دين. سوم: اعتقاد پاك. چهارم: ورع و پرهيزكاري.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

سبزه
در خواب هاي ما فرج و شادماني و خرمي و خوشي است و چنانچه ببينيم سبزه را
از زمين مي کنيم و مي خوريم و آن سبزه طعم و مزه خوبي دارد نعمت است و پول و
همه چيزهايي که به زندگي، رنگ و حال و هواي دلپذيري مي بخشند و جلوه و
جلاي خوبتري مي دهند. اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به
نيت شادماني و خوشي و خرمي کاري مي کنيم که موجب غم و اندوه مي شود. کار
خيري انجام مي دهيم که بدفرجام است. اگر سبزه را بر زمين ديديم يا به زبان
ديگر زميني ديديم پوشيده از سبزه و احساس کرديم که آن سبزه زار به خودمان
تعلق دارد آينده اي خوب خواهيم داشت. همين طور است اگر سبزه زاري ببينيد که
گياهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنيد ملک متعلق به شما
نيست، علف خشکيده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکي را از زمين
برداريد به طوري که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمين بريزد نشان آن است
که مالي را از دست مي دهيد يا هزينه مي کنيد. سبزه زاري که به جاي سبزي و
خرمي زرد و پژمرده باشد آينده اي است غم آلود و پر از رنج و گرفتاري. اگر
ببينيد که مشتي علف زرد در دست داريد رنجوري و بيماري است و اگر علف زرد به
کسي بدهيد ستم مي کنيد. اگر سبزه يا سبزه زاري در خواب ببينيد که احساس
کنيد خودتان کاشته ايد نيکي و نيکوکاري است و اگر سبزه زاري باشد که احساس
کنيد ديگري کاشته و شما به نيت تفرج بر آن راه مي رويد بهره مندي است از
نيکي ديگران. چنانچه بر همين سبزه زار به نيت تخريب راه برويد ستمگري است و
فساد ورزيدن با ديگران که نيت خير دارند.

منبع:iranmatlab.ir

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

پروفايل روز دخترم مبارک

پروفایل روز دختر مبارک | عکس نوشته تبریک روز دختر

پروفایل روز دختر روز دختر و ولادت فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها را با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.