یکشنبه 4 آبان 1399

آموزش بافت مدل برگ

آموزش بافت مدل برگ با دو میل,آموزش بافت مدل برگی

آموزش بافت مدل برگ با دو میل :

۲۳ دانه سر انداخته ،۲ رج رکن ببافید.
رج ۱ :(۷ دانه از رو ،۱دانه زیر) پرانتز تکرار شود .
رج۲ :(۷دانه زیر ،۱دانه رو ) پرانتز تکرار شود.
رج ۳:(۷ دانه رو، ۱ژوته ، ۱ زیر ، ۱ ژوته ) پرانتز تکرار شود.
رج ۴ :مانند بافت هر چه میبینید ببافید و ژوته ها را با ژوته باز ببافید.
رج ۵ : ( ۷ دانه رو ،۱دانه زیر،۱ژوته،۱ دانه زیر ،۱ ژوته،۱دانه زیر) تکرار شود.
رج ۶: تمام رجهای زوج مانند رج۴ بافت بزنید.
رج ۷ : (۷تا رو،۲تا زیر،۱ژوته،۱زیر ۱ژوته،۲تازیر) تکرار شود .
رج ۹ : (۷ دانه رو،۳تا زیر،۱ژوته،۱زیر،۱ژوته،۳تازیر) تکرار شود.
رج ۱۱:شروع به کم کردن از برگ می کنید(۷دانه رو می بافید به اول برگ که رسیدید۲ تا را اززیریکی کنید سپس ۵ دانه از زیر بافته و دو تا از زیریکی شود) پرانتز تکرار شود.
رج ۱۳ :(۷تارو،۲تا یکی از زیر ،۳تا زیر،۲تا یکی شود از زیر) پرانتز تکرار شود.
رج  ۱۵ :(۷تارو ، ۲تا یکی اززیر،۱ زیر ،۲تایکی شود از زیر) پرانتز تکرار شود.
رج ۱۷ :(۷دانه رو،۳تا یکی شوداز زیر) پرانتز تکرار شود.
رج ۱۸ :تمام دانه ها از زیر بافته شود.

آموزش بافتنی مدل برگ توری :

بافت مدل برگ

آموزش بافتنی مدل برگ توری,آموزش بافت مدل برگ با دو میل

اموزش بافت مدل برگ : برای این مدل بافت با دو میل باید به تعداد مضرب ۱۴ + ۲ دانه سر بگیرید.

رج ۱:

۲ دانه از رو، ( ۲ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۲ و تمام رج های زوج:

( ۲ دانه زیر، ۱۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید و ۲ دانه آخر به زیر بافته شود.

رج ۳:

۲ دانه از رو، ( ۲ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ تا زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۵:

۲ دانه از رو، ( ۲ دانه زیر، ۱ ژته، ۵ تا از زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، ۱ دانه زیر ۲ دانه از رو )

داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۷:

۲ دانه از رو، ( ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۹:

۲ دانه از رو، ( ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید، ۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۱۱:

۲ دانه از رو ( یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یکی از زیر ، ۱ ژته، ۵ دانه زیر، ۱ ژته، ۳ دانه زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید.

برای ادامه این مدل بافت با دو میل، رج های ۱ تا ۱۱ را تکرار کنید.

آموزش بافت مدل برگ با دو میل | مدل بافت برگ برجسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.