یکشنبه 4 آبان 1399

آموزش بافت عروسک پت و مت


پت و مت کوچولو

 

پاها و تنه????
از مچ پا شروع کرده و با کاموای رنگ بدن۷ دانه سر اندازید
راه اول:زیر و به هر دانه یکدانه اضافه کنید
با یک راه رو شروع و ۱۳ راه ساده میبافیم
پای دوم را نیز به همین ترتیب ببافید
دو پا را روی میل قرار داده و ۶ راه ساده ببافید
 رنگ لباس ( زرد یا قرمز) را وصل کرده و ۱۲ راه ساده ببافید
سر شانه
۵ دانه زیر،( ۲ تا یکی) دو بار،۱۰ دانه زیر،( ۲ تا یکی) دو بار،۵ دانه زیر
راه بعد رو ببافید
رنگ بدن را متصل کنید
یک دانه زیر،دو دانه یکی….. تا آخر رو ببافید
راه بعد: به هر کدام از ۳دانه اول یک دانه اضافه کنید،۲ دانه زیر،به هر کدام از ۶ دانه ی بعد یکدانه اضافه کنید،۲ دانه زیر،به هر کدام از ۳ دانه آخر یکی اضافه کنید.۲۶ دانه میشود
۱۷ راه ساده ببافید
راه بعد: یکدانه زیر،دو دانه یکی..تا آخر
رو
دو دانه یکی….تا آخر
دانه ها را جمع کنید
دست ها????
دو عدد ببافید
با رنگ لباس مورد نظرتون ۱۲ دانه سر بیندازید
۱۴راه ساده ببافید
رنگ بدن را وصل کنید
۷ راه ساده ببافید
راه بعد : دوتا یکی …تا آخر
دانه ها را جمع کنید
 گوش????
۷ دانه سر اندازید
۲ راه ساده ببافید
دانه ها را جمع کنید
کفش????
با رنگ مشکی ۱۸ دانه سر اندازید
راه اول زیر و به هر دانه یکی اضافه کنید
با یک راه رو شروع و۴راه ساده ببافید
راه بعد زیر ببافید
زیر
رو
راه بعد: ۴ دانه زیر،دو دانه یکی….تا آخر
رو
راه بعد:۳دانه زیر،دو دانه یکی…تا آخر
۳رج ساده ببافید و کور کنید
بینی????
حتما یک لایه ببافید
۶ دانه سر اندازید
۴ راه ساده ببافید
در راه بعد یک دانه از وسط کم کنید
رو ببافید
دو راه ساده
در راه بعد یکدانه از وسط کم کنید
رو ببافید
یکدانه از وسط این راه کم کرده سپس کور کنید
شلوار????
۱۸ دانه سر اندازید
با یک راه رو شروع کرده و ۱۱راه ساده ببافید
پاچه دوم را نیز به همین ترتیب ببافید
دو تکه را روی یک میل قرار دهید و۱۰ راه ساده ببافید
کور کنید
کلاه پت????
۳۰ دانه با رنگ آبی سر اندازید و ۲راه زیر ببافید
۲راه ساده با رنگ آبی
۲راه ساده با رنگ سفید
از این پس هر دو راه ترتیب رنگ ها را رعایت کنید
۲راه ساده ببافید
راه بعد: ۵دانه زیر،دو دانه یکی…تا آخر
رو
۴دانه زیر،دو دانه یکی…..تا آخر
رو
۳دانه زیر،دو دانه یکی….تا آخر
رو
۲دانه زیر،دو تا یکی…تا آخر
رو
یکدانه زیر،دو دانه یکی…تا آخر
دو دانه یکی از رو
دانه ها را جمع کنید
کلاه مت????
۳۰ دانه سر اندازید
دو راه زیر ببافید
۶راه ساده ببافید
راه بعد: دو دانه زیر،دو دانه یکی…تا آخر رو
راه بعد: یک دانه زیر،دو دانه یکی… تا آخر رو
دو دانه یکی…تا آخر
دانه ها را جمع کنید.

همچنین ببینید

آموزش بافت عروسک اردک

آموزش بافت عروسک اردک

آموزش بافت عروسک اردک آموزش بافت عروسک اردک : لوازم مورد نیاز: کاموای زرد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.