یکشنبه 4 آبان 1399

بافت عروسک جغد تحصیلکرده با قلاب


عروسک جغد اندازه این عروسک هفده سانت هست

 

تنه وسر :
از لبه پایینی ان شروع کرده وبا کاموا سبز هجده دانه سر اندازید رج اول رو
رج دوم یکی زیر یکی اضافه تا اخر رج
رج بعد رو
رج بعد رج بعد یک دانه زیر یکی اضافه یک دانه زیر تا اخر رج

 

با یک رج رو شروع کرده بیست وهفت رج ساده ببافید

 

کاموا را پاره کرده ورنگ کرم را وصل کنیید بیست رج ساده ببافید

 

 فرم دادن بالای سر
رج اول چهار دانه زیر  یکی دوتا یکی تا اخرسه رج ساده ببافید
رج بعد,سه تا زیر یکی دوتا یکی تا اخر رج رج بعد,رو

 

رج بعد دودانه زیر یکی دوتا یکی تا اخر رج رج بعد رو
راه بعد یک دانه زیر یکی دوتا یکی  تا اخر

 

سپس دانه هارا جمع کنید

 

پاها دوعدد

 

از پهلو پا شروع کرده وبیست دانه سر اندازید تمامی رجها رکن بافته شچد یک رج ببافید سپس از دوطرف سه رج بعدی یک دانه کور کنید چهار ده دانه شود
یک رج ببافیط وسپس به دوطرف سه رج بعدی یک دانه اضافه کنید بیست دانه شود
سپس از قسمت کم کردن تا قسمت اضافه کردن یک بار دیگر انجام دهید یک رج ببافید وکور کنید

 

چشمها

 

با کامواسفید بیست وهفت دانه سر امدازید دورج ساده ببافید رج بعد یکی زیر یکی دوتا یکی تا اخر رج  رج بعد رو
راه بعد دوتا یکی تا اخر نه دانه شود
دانه هارا جمع کنید محکم
منقار

 

ده دانه سر اندازید رج  اول رو  بایک رج زیر شروع کرده ودرحالیکه از ابتدا هر رج یک دانه کور میکنید چههار رج ساده ببافید تا شش دانه شود

 

سپس دوتا یکی تا اخر رج ودانه هارا محکم جمع کنید

 

کلاه
با کاموا مشکی دوازده دانه سر اندازید پانزده رج ساده ببافید تکخ به صورت نربع هست یکی از زوایای ان را به وسط صورت یکی پشت بدوزید وکمی الیاف زیر ان بگزاریی

 

 جهت تکه بالایی کلاه

 

با مشکی بیست وشش دانه سر اندازید سی وپنج رج ساده ببافید سپس کور کنید یک نربع با ضلع هفت سانت از مفوا تهیه کنیی دوزاویه تکخ بافته شده بهم برسانید ومقوا وسط ان بزارید  جهت ریشه های کلاه هشت رشته کاموا هجده سانتی تهیه کنید

 

گوشها

 

با کاموا کرم ده,دانه سرراندازید ساده بافی کنید واز ابتدا هشت رج بعدی یکی کور کنید دودانه سود سپس ساده بافی کنید,وبه ابتدا هر رج یکی اضاه کنید ده دانه شود وکور کنید

 

کت

 

از لبه گردنی ان شروع کنید با کاموا سفید هفتاد دانه سر اندازیدشش رج ساده ببافید اما اولین واخرین دانه در هر رج رکن بافته شود

 

کاموا سفید پاره کرده ومشکی وصل کنید دورج رکن ببافید,
رج بعد دودانه زیر (یکی اضافه ؛چهارتا زیر ) هفتاد وهشت دانه شود

 

با کی رج رو سروع کنید دوازده رج ساده ببافید اما دودانه اول واخر رکن باقته شود  چهار رج رکن بافته سپس کور کنید

 

استین

 

با کاموا مشکی پانزده دانه سر اندازید رج اول رو  رج بعد,زیر وبه هر دانه یکی اضافه کنید دوازده رج ساده ببافید اما دودانه اول واخر رکن بافته شود

 

دورج رکن ببافید وکور کنید
بالها

 

با کاموا کرم هشت دانه سر اندازید رج اول رو

 

با یک رج زیر شروع کنید وبه ابتدای هز رج یک دانه اضافه کنید چهار رج ساده,ببافید تا دوازده,دانه شود

 

شش رج ساده,ببافید

 

فرم دادن بالای ان
 به ساده بافی اددامه دهید واز دوطرف هر رج یک دانه کور کنید تا دودانه بماند سپس کور کنید
 پاپیون

 

با کاموا قرمز ده دانه سر امدازید پانزده,رج ساده ببافید وکور کنید
دیپلم

 

با کاموا سفید بیست دانه سر اندازیدنوزده رج ساده,ببافید اما اولین واخرین دانه هر رج زیر بافته شود سپس کور کنید

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

آموزش بافت عروسک اردک

آموزش بافت عروسک اردک

آموزش بافت عروسک اردک آموزش بافت عروسک اردک : لوازم مورد نیاز: کاموای زرد و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.