دوشنبه 5 آبان 1399

آموزش بافت عروسک بالرین

عروسک بالرین, آموزش بافت عروسک بالرین, کیت عروسک بالرین, عروسک بافتنی بالرین ,عروسک قلاب بافی, عروسک بافتنی, عروسک بافتنی با قلاب, عروسک بافتنی دختر

آموزش بافت عروسک دختر با دو میل, اموزش بافت عروسک

اموزش بافت عروسک :

پاها وتنه وسر :
ابتدا پای راست از کف پا شروع کرده وبا استفاده از کاموا صورتی ٧دانه سرانداخته توسط یک تکه کاموا دانه هفتم را علامت گزاری کرده سپس ده دانه دیگر سر بیندازید ودر کل باید هفده دانه داشته باشید یک رج رو ببافید رج بعد زیر وبه این صورت که به هر دانه یک دانه اضافه کنید که ٣۴دانه شود با یک رج رو شروع کرده وهفت رج ساده ببافید
کاموا صورتی را پاره کرده وکاموا رنگ دلخواه برای ساق پا را وصل کنید دورج ساده ببافید /فرم دادن روی پا راه بعد ۴دانه زیر بعد دودانه را از زیر باهم یکی کنید ٩مرتبه یعنی دوتا یکی کردن ٩بار انجام شود ١٢دانه زیر که در کل دانه ٢۵تا بشود رج بعد رو ببافید رج بعد ۴دانه زیر ٢دانه را از زیر یکی کنید وپنج مرتبه تکرار شود یازده دانه زیر که در کل تعداد دانه ها ٢۰تا شود و١٩رج ساده ببافید کاموا را پاره کرده ودانه ها را روی میل نگه دارید ویک میل دیگر

استفاده کنید پای چپ:

از کف پا شروع کرده,وبا کاموا صورتی ١١دانه سرانداخته توسط یک رشته نخ دانه یازدهم را علامت گزاری کنید سپس ۶دانه دیگر سر بیندازید که هفده دانه بشود یک رج رو ببافید ر اه بعد زیر وبه هر دانه یک دانه اضافه کنید که سی وچهار دانه شود با یک رج رو شروع کرده,وهفت رج ساده ببافید کاموا را پاره کرده ورنگ دیگر را وصل کنید جهت ساق پا دورج ساده ببافید فرم دادن روی پا دوازده دانه زیر ببافید دودانه را از زیر یکی کنید نه مرتبه بعد چهار دانه زیر که بیست وپنج دانه شود رج بعد رو ببافید رج بعد یازده دانه را زیر ببافید دودانه را یکی کنید
پنج مرتبه چهار دانه زیر که بیست دانه شود نوزده رج ساده ببافید /تنه وسر دانه های هر دوپارا روی یک میل بیندازید که ابتدا بیست دانه پای چپ سپس بیست دانه پای راست وبا استفاده از کاموا رنگ ساق پا از زیر ببافید که,چهل دانه شود یعنی یک رج زیر وبعد نه رج ساده ببافید کاموا را پاره کرده,وکاموا سفید,جهت بالاتنه را وصل کنید چهار ده رج ساده ببافید کاموا سفید را پاره کرده ورنگ ساق پا را وصل کنید فرم دادن کناره ها :رج بعد شش دانه زیر دودانه را از زیر یکی کنید پنج مرتبه بعد هشت دانه زیر دودانه را از زیر یکی کنید پنج مرتبه وشش دانه زیر تا دانه ها سی عدد بشود هفت رج ساده ببافید /اضافه کردن برای فرم دادن سریک دانه زیر به هر کدام از دودانه بعد یکی اضافه کنید تا اخر پنجاه,دانه شود بیست وسه رج ساده ببافید

فرم دادن بالای سر ؛

راه بعد دودانه زیر دودانه را یکی کنید تا اخر رج دانه ها سی وهشتا شود رج بعد رو راه بعد دودانه زیر دودانه را از زیر یکی کنید یک دانه زیر تا اخر بیست وشش تا شود رج بعد رر دودانه را از رو باهم یکی کنید تا اخر سیزده دانه بماند دانه ها را شل جمع کرده /بند های روی کفش از کاموا هم رنگ کفش استفاده کرده وبه صورت بخیه بند ها را بدوزید /مو ده دانه سرانداخته سی ویک رج زیر ببافید وکور کنید دانه هار جمع کرده وداخل انرا با الیاف پرکنید
هجده دانه سر بندازیددورج رکن ببافید رج سوم سه دانه تول را کور میکنیم رج را میبافیم به سه دانه اخر برمیگردیم تا اول رج رج چهارم یک دانه میبلفیم یکی از پایه میگیریم که همون اضافه کردن هست تا سه تا کور کرده جبران شود میبافیم تا شش دانه مانده به اخر برمیگردیم دوباره دورج رکن میبافیم وتکراررج سوم رو تکرار میکنیم تا انداره سر شود

شورت عروسک  :

بیست وشش دانه سرانداخته دوراه ساده ببافید /فرم دادن برای پاها به سادده بافی ادامه داده واز هر دوطرف رج یک دانه کور کنید تا دودانه بماند چهار رج ساده ببافید به ساده بافی ادمه داده وبه دوطرف هر راه یک دانه اضافه کنید تا به بیست,وشش دانه برسد دورج ساده ببافید به صورت رو کور کنید لبه کور شده را روی لبه یر انداخته شده بیندازید انتهای دوراه را بهم بدوزید وشورت را بدوزید وپای عروسک بکنید /توتویا دامن اول ١٠٨دانه دانه سرانداخته دورج زیر یا رکن ببافید یا یک راه زیر شروع کرده وهفت راه برای دامن ساده ببافید
چون دامن عروسک سه لایه هست تعداد دانه ها یکی است ولی برای دامن وسط به جا هفت رج شش رج ببافید ودانه تیکه سوم پنج رج ببافی راه بعد برای دامن بالایی که هفت رج بافنید دودانه رااز زیر یکی کنید تا اخر پنجاه وچهار دانه شوددامن وسطی همین طور ودامن سوم هم همینطور تا پنجاه وچهار دانه شود کور کنید انتهای هر سه دامن را دوخته اول دامن بالا یی را بپوشید بعد دوم بعد سوم وکوک بزنید

بافت عروسک بخش دستها:

از انتهای دست شروع کرده وبت کاموا همرنگ سر هشت دانه سرانداخته یک رج رو ببافید رج بعد زیر وبه هر دانه یکی اضافه کنید شانزده دانه شود وبا یک رج رو شروع کرده وبیست وسه رج ساده ببافید فرم دادن بالای ان از دوطر هفت راه بعدی یک دانه کور کنید تا دودانه شود دانه ها را مجکم جمع کنید
نوار لبه بالایی پیراهن بااستفاده از کاموا سفید پنحاه دانه سرانداخته سپس کور کنید وبعد,به حالت یقه  خشت به گردن عررسک بدوزید
روبان وگلهایی مو :برای هر گل با استفاده از کاموا ده دانه به صورت شل سربیندازید رج اول دودانه را باهم بکی کنید که پنج دانه شود دانه ها را محکم جمع کنید وانتهای راه را بدوزید پنج گل لازم تهیه کنید /وسه عدد گل دیگر برای کمر اماده کنید.

اموزش سبد گل

باکاموا زرد چهارده دانه سربیندازید رج اول یک دانه زیز به دانه بعد یک دانه اضافه کنید تااخر با یکررج رو شروغ کرده دورج ساده ببافید رج بعد زیر ولبه رج را علامت گزاری کنید رج بعدش دوباره زیر ببافید وچهارج ساده بافی کنید راه بعد یک دانه زیر دودانه را باهم یکی کنید تا اخر چهارده دانه شود رج بعد رو ببافید ولبه رج را علامت گزاری کنید جهت خط کمری سبد رج بعد زیر وبه هر دانه یکی اضافه کنید تا اخر رج شش راه ساده بافی کنید
راه بعد زیر کاموارا عوض کنید وکاموا سبز وصل کنید بایک راه زیر شروع کرده وچهار رج ساده بافی کنید راه بعد دودانه زیر دوتا را یکی کنید تا اخر رج راه بعد رو رج بعد یک دانه زیر دودانه را باهم یکی کنید تا اخر رج دانه ها را به صورت شل جمع کنید انتهای راها را بهم دوحته برای کف سبد یک تکه مقوا گزاشته مقوا را از طریق لبه سرانداخته وارد کنید سبد را پر پنبه کنید برای گلها طبق گلهایی که برای کمر وسر گفتم ببافید

آموزش بافت عروسک دختر با دو میل

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

آموزش بافت عروسک قورباغه دختر

کودکان  به عروسکهای بافتنی علاقه زیادی دارند این عروسک ها قابلیت شستشو دارند و سالها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.