پنج شنبه 1 آبان 1399

آموزش بافت عروسک خوک با قلاب

آموزش بافت عروسک خوک با قلاب

آموزش بافت عروسک خوک با قلاب :

با کاموا صورتی کم رنگ ومیل شماره سه اندازه تمام شده 17سانتی متر  با کاموا صورتی 10دانه سر اندازید اولین راه :زیر وبدین صورت به هر دانه یکی اضافه کنید 20دانه بشه بایک، راه رو شروع کرده و13 را ساده ببافید

کاموا رو پاره کرده ودانه ها را روی میل نگه دارید و سپس پای دوم را مثل دستور بالا ببافید وهر دو پا رو داخل میل گذاشته 40دانه روی میل داریم 11راه ساده ببافید را بعد :7دانه زیر (2 دانه از زیربا هم یکی کنید )4مرتبه تکرار گردد 10دانه زیر ( 2 دانه را از زیر با هم یکی کنید 4 مرتبه تکرار گردد

7دانه زیر 32 دانه می شود 9راه ساده ببافید را ه بعد (یک دانه زیر یکی اضافه یک دانه زیر ) تا اخر 48 دانه می شود 11راه ساده ببافید فرم دادن سر را اول 11دانه زیر (دو دانه را از زیر باهم یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد 18دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد 11دانه زیر 44دانه می شود

راه دوم وسوم وچهارم را ساده ببافید ر پنجم 10دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد 16دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد 10دانه زیر 40 دانه می شود راه ششم وکلیه راههای زوج بعدی رو بافته شود :راه هفتم 9دانه زیر (2دانه را از زیر یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد14دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد

9دانه زیر 36دانه می شود رانهم 8دانه زیر(2دانه را از زبر با هم یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد 12دانه زیر (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )2مرتبه تکرار گردد 8دانه زیر 32دانه می شود را یازدهم (2دانه زیر 2دانه رااز زیر با هم یکی کنید تا اخر 24 دانه می شودراه سیزدهم (یک دانه زیر  دو تا دانه را از از زیر باهم یکی کنید )تا اخر 16دانه می شود راه پانزدهم (دو تا دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 8دانه می شود  دانه ها را محکم جمع کنید  با قلاب

 

دستهای  خوک بافتنی :

دو عددبا کاموای صورتی 16دانه سر انداخته 14راه ساده ببافید رابعد (2دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا اخر 8دانه می شود دانه ها را محکم جمع کنید

 

بینی خوک بافتنی:

با استفاده از کاموای صورتی 5دانه سر انداخته راه اول زیر و به هر دانه یکی اضافه کنید بشه 10دانه می شود با یک راه رو شروع کنید و5راه ساده ببافید راه بعد (2دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 5دانه می شود از میان پنج دانه باقی مانده ودور تا دور لبه تکه بافته شده کاموا را عبور داده کمی جمع کنید سپس درون ان را مقداری پنبه قرار داده وبا استفاده از کاموای مشکی چیزی شبیه سوراخ بینی روی ان بدوزید وبه صورت وصل کنید

 

گوشها خوک بافتنی:

با کاموای صورتی 12دانه سر انداخته  راه اول  زیر وبه هر دونه یک دانه اضافه کن 24بشه با یک راه شروع کرده و3راه ساده ببافید از ابتدای هر راه یک دانه کور کنید تا 4راه 20 دانه می شود از دو طرف هر راه یک دانه کور کنید تا 6راه 8دانه می شود  راه بعد (دو دانه را از زیر با هم یکی کنید )تا اخر 4دانه  می شود دانه ها را محکم جمع کنید

آموزش بافت عروسک خوک با قلاب

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

کلاه بافتنی عروسکی جدید و جذاب مدل 99

به اندازه ی دور سر دونه سربندازین.تقریبا ۳ الی۵ سانت کشباف  ۱زیر ۱ رو بزنین. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.