دوشنبه 5 آبان 1399

آموزش بافت عروسک میمون

سر
حلقه و 6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج سوم 18 پایه
رج 4_ 24 پایه
رج 5_ 30 پایه
رج 6_ 36 پایه
رج 7_ 42 پایه
رج 8_ 48 پایه
رج 9_ 54 پایه
رج 10_ 60 پایه
رج 11_16_ ساده بافی
رج 17_ 8 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 54 پایه
رج 18_ 7 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 48 پایه
رج 19_ 6 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 42 پایه
رج 20_ 5 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 36 پایه
رج 21_ 4 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 30 پایه
رج 22_ 3 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 24 پایه
داخل سر را پر کنید
رج 23_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 18 پایه
رج 24_ 1 پایه ببافید یک پایه کور کنید 6 بار تکرار کنید 12 پایه
رج 25_ کور کنید 6 پایه و تمام

پوزه
با نخ زرد
حلقه و 6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج سوم 18 پایه
رج 4_ 24 پایه
رج 5_ 30 پایه
رج 6_7_ ساده بافی
رج 8_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 بار تکرار کنید و 15 پایه بعدی را ساده ببافید 33 پایه
رج 9_ 5 پایه کوتاه ببافید در پایه ششم یک پایه کوتاه یک پایه نیم دوبل یک پایه بلند یک پایه نیم دوبل یک پایه کوتاه ببافید و 5 پایه بعدی را پایه شلال ببافید و در پایه بعدی یک پایه کوتاه یک پایه نیم دوبل یک پایه بلند یک پایه نیم دوبل یک پایه کوتاه ببافید و 21 پایه بعدی را ساده بافی 41 پایه
رج 10_ 7 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید یک پایه ببافید یک پایه کور کنید 2 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید و 23 پایه بعدی ساده بافی 41 پایه و تمام

بدن
با نخ قهوه‌ای
حلقه و 5 پایه
رج دوم 10 پایه
رج سوم 15 پایه
رج 4_5_ ساده بافی
رج 6_ 2 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 بار تکرار کنید 20 پایه
رج 7_ ساده بافی
رج 8_ 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 بار تکرار کنید 25 پایه
رج 9_ 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 بار تکرار کنید 30 پایه
رج 10_ 5 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 بار تکرار کنید 35 پایه
رج 11_16_ ساده بافی
رج 17_ 5 پایه ببافید یک پایه کور کنید 5 بار تکرار کنید 30 پایه
رج 18_ 4 پایه ببافید یک پایه کور کنید 5 بار تکرار کنید 25 پایه
رج 19_ 3 پایه ببافید یک پایه کور کنید 5 بار تکرار کنید 20 پایه
رج 20_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 5 بار تکرار کنید 15 پایه
بدن را پر کنید
رج 21_ 1 پایه ببافید یک پایه کور کنید 5 بار تکرار کنید 10 پایه
رج 22_ کور کنید 5 پایه و تمام

گوش ها
با نخ زرد
حلقه و 5 پایه
رج دوم 10 پایه
رج سوم 15 پایه
رج 4_ 20 پایه
رج 5_ ساده بافی
رج 6_ 2 پایه ببافید یک پایه کور کنید 5 بار تکرار کنید 15 پایه
رج 7_ 1 پایه ببافید یک پایه کور کنید 5 بار تکرار کنید 10 پایه و تمام

دست ها
با نخ زرد
حلقه و 6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج سوم 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 بار تکرار کنید 15 پایه
رج 4_6_ ساده بافی
رج 7_ 3 پایه کور کنید و 9 پایه بعدی را ساده ببافید 12 پایه
نخ را عوض کنید با نخ قهوه‌ای
رج 8_19_ ساده بافی
رج 20_ کور کنید 6 پایه و تمام

پاها
با نخ زرد
6 زنجیره بزنید و از دومین زنجیره شروع کنید 4 پایه کوتاه در 4 زنجیره بعدی و 3 پایه کوتاه در آخرین زنجیره دور بزنید و 3 پایه کور در 3 زنجیره بعدی و 2 پایه کوتاه در آخری 12 پایه
رج 2_ یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید 3 پایه زیاد کنید و 3 پایه ببافید و 2 پایه زیاد کنید 18 پایه
رج 3_ یک پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 3 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 پایه ببافید یک پایه زیاد کنید و یک پایه ببافید 22 پایه
رج 4_5_ ساده بافی
رج 6_ 6 پایه ببافید دو پایه کور کنید 2 پایه ببافید دو پایه کور کنید 6 پایه ببافید 18 پایه
رج 7_ 5 پایه ببافید 4 پایه کور کنید 5 پایه ببافید 14 پایه
نخ را عوض کنید با نخ قهوه‌ای
رج 8_19_ ساده بافی
رج 20_ کور کنید 7 پایه و تمام

دم
با نخ قهوه‌ای
حلقه و6 پایه
رج دوم 12 پایه
رج 3_39_ ساده بافی
رج 40_ کور کنید 6 پایه و تمام

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

روش بافت بلوز زنانه ( یقه قایقی باز ) به همراه کیف

با رسیدن دوباره فصل گرما شاید به نظر برسد که بافتنی را باید به زمستان سپرد؛ اما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.