شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

تعبیر خواب ساک

تعبیر خواب ساک

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر
در خواب ببینید ساک نو تمیز و خوبی در دست دارید روابط شما با همسرتان خوب
است و خوب تر می شود. این برای زن و مرد یکسان است و ساک در چنین حالتی در
خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر ساک کهنه و پاره و کثیف بود تعبیر خلاف
پیدا می کند و نشان آن است که بین شما و همسرتان رابطه خوبی نیست یا نخواهد
بود. اگر در خواب ببینید ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده رویای شما می
گوید همسرتان بیمار می شود. ساک بدون دسته نیز خوب نیست و از جدائی بین زن و
شوهر خبر می دهد. ساک در خواب برای زن تدبیر خانوادگی است و برای مرد معاش
و عقل معاش. اگر ساک شما پر بود معاش شما تامین می شود و آسودگی خیال
تحصیل می کنید. اگر خالی بود باز هم بد نیست به شرطی که پاره و کثیف نباشد.
اگر در خواب ببینید با ساک خالی می روید خوب است ولی اگر ببینید با ساک
خالی بر می گردید نیکو خوابی نیست و خبر از شکست و تلخ کامی می دهد. اگر
ببینید با ساک پر می روید خوب نیست و در عوض اگر ببینید با ساک پر بر می
گردید خوب است و نشان کامیابی و توفیق می باشد. اگر زنی ببینید ساک کثیف و
پاره ای دارد باید از جانب و به جهت شوهرش نگران باشد. همین طور است اگر
زنی در خواب ببیند که شوهرش با ساک خالی و کثیف به خانه می آید. اگر زنی
ببیند در ساک خود به دنبال چیزی می گردد که نمی یابد با شوهرش بگو مگو می
کند و اگر مردی این خواب را ببیند کاری پر تلاش پیش روی او قرار می گیرد که
خستگی ایجاد می کند.
منبع :iranmatlab.ir

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

همچنین ببینید

راحت الحلقوم شب یلدا

باسلوق ژله ای شب یلدا به شکل انار

راحت الحلقوم شب یلدا یک ایده یلداییکه از همین حالا میتونید دست به کار بشید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.