دوشنبه 20 مرداد 1399

آموزش بافت سارافن دخترانه دو مدل زیبا و جدید 99

آموزش بافت سارافن : آموزش بافت دو مدل سارافن بچگانه زیبا را برایتان قرار داده ایم که هر دو با دومیل هستند

 سارافن دخترانه

آموزش بافت سارافن
 

این مدل ازگردن بافته میشودبه اندازه دورگردن دانه سرمیندازیم +دانه های سجاف
بعد از۶رج رکن دانه های سجاف رکن هست ۶دانه ازروبرای سجاف ۳زیردورو۳زیردوروتاآخر ۶تاروبرای سجاف بعدی
رج سوم .۶رو یکی زیر یک ژته یکی زیریک ژته یکی زیردورو…تکرارازیکی زیریک ژته….
هر ۶رج اضافه میکنیم
بعد از ۵باراضافه کردن آستین هاراجدامیکنیم بافت جلو وپشت راادامه میدهیم
اگراندازه کوچک بود بیشتر ببافید بعدجداکنید
بعد آستین دوباراضافه کنید
بعد ساده بافته دوروهاراادامه دهید تااندازه لباس به دوسوم بلندی دامن باشد
بعد نقشه پایین رامیزنیم
فاصله بین دوروکه ساده بافته شده ازوسط سه دانه ازرومیبافیم دررج پشت هم ازرو
(رکن)دررج روسه دانه رکن میشود ۵دانه هرباراضافه میکنیم به رج روتادانه های ساده ماتمام شودوبه دوتاروبرسد
درآخر۶رج رکن میبافیم
برای جادگمه هم فاصله هاراانتخاب کنید وبه اندازه دگمه ایی که دارید جادگمه بازکنید

جادگمه به این صورت است که از۶دانه سجاف دودانه بافته دودانه کورمیکنید دوتابافته
رج بعد جایی که کورکردید دانه سرمی اندازید
شمامیتوانید این مدل بافت رادامن ببافید به همین روش

سارافن بافتنی

سارافن زنانه

این بافت از سمت جادکمه شروع میشه به اندازه قدی که میخوایید دونه سر بندازید
بعد چن رج که رکن بافتید بافت که از پایین لباس به سمت یقه بافته میشه تا نزدیکی حلقه دو سه رج رفت و برگشت ببافید و از بلندی حلقه تا یقه رو بدون بافته شدن تو میل نگه دارید و دو باره پایین را ببافید هر چهار رج این کار رو تکرار کنید
رج ساده بافی رو دقت کنید این رجها از پایین تا حلقه بافته شده و برگشته
تا به جایی برسید که استین ببافید برای استین شما دونه های پایینی رو نبافته به میل بگیرید و فقط دونه های بلندی اسنین رو ببافید
وقتی پهنای استین به انداره دور بازو رسید شما دوباره همه دونه ها رو دوباره زبافید تا به استین دوم برسید

#: استین دوم رو هم مثل استین اول ببافید و بافت را به ذندازه جلوی لباس در سمت دیگر کار ببافید
تنها نکته این بافت اینه که هر چهار رج بافت رکن که از اول تا اخر بافنه چن رج ساده بافی کرده از پایین کار تا بلندی حلقه
اینکار باعث فون شدن کار مبشه
برا بافت حاشیه شما از قسمت پایین لباس چهار دونه به زیر ببافید و یه ژته و بعد بافت رکن خود اگه زیر هست زیر و اگه رو هست رو
رج برگشت شما بافت رکن خود رو ببافید تا به دونه ژته رسیدید پنج تا دونه اخر رو به رو
رج بعد هم همین کار رو ادامه میدید
تا جایی که تو قسمت حاشیه شما پنج یا شش سوراخ بیافته این دفعه تو رج رفت شما پنج دانه کور میکنید و دو باره بافت رو ادامه میدید
عزیزم تو حاشیه کار شما یا دونه هات رو به رو بباف یا به زیر و دونه قبل از ژته روشما مخالف جهت اونا بباف اگه رو بود شما زیر بباف چون در هر رج رفت تعداد دونه هایی که بافته میشه و بعد ژته انداخته میشه بافت به صورت اریب میره
پهنا ی زیگزال و حاشیه هم سلیقه ای هستش و هر کس میتونه کم و زیادش کنه
فقط باید اگه هفت تا دونه بافتی و ژته انداختی تو همش این کار رو بکنی و اگه شش تا کور کردی تو همش شش تا کور کنی
و اگه ژته هات هفت تا شد همون رو تو هر قسمت دالبر انجام بدی

 

آموزش بافت سارافن دخترانه دو مدل زیبا و جدید

این مطالب را نیز ببینید!

طرز بافت سارافن دخترونه

طرز بافت سارافن دخترونه : 249 تا سر بندازید و کشباف ببافید البته کاموا ضخامتش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.