پنج شنبه 2 خرداد 1398
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / آموزش بافت مدل اشکی با قلاب و با دومیل | بافت مدل قطره ای

آموزش بافت مدل اشکی با قلاب و با دومیل | بافت مدل قطره ای

آموزش بافت مدل اشکی :

  آموزش بافت

آموزش بافت مدل اشکی

برای خانم های خانه دار یکی از بهترین کارها یادگیری بافتنی و قلاب بافی است با این هنر می توانید همه اعضا خانواده را خوشحال کنید و از هنر دستتان لذت ببرید

ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺪﻝ ﺍﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ :
ﻣﻀﺮﺏ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻝ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ۴ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﯾﻦ
ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ :. ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﻪ
ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺎﻝ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ
ﺷﺪﻩ ﺑﮑﺸﯿﺪ .
ﺭﺝ ﺍﻭﻝ : ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ * ﺩﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪﯼ ۵ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﺒﺎﻓﯿﺪ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ
ﺭﻭ* ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ﺩﻭﻡ : ﺳﻪ ﺗﺎ ﺯﯾﺮ، ۵ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ
ﺭﺝ ﺳﻮﻡ : ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ * ۵ ﺗﺎ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺭﻭ* ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﺳﻪ ﺗﺎ ﺯﯾﺮ، ۵ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ
ﺭﺝ ﭘﻨﺠﻢ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭ * ﺩﻭ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ ‏( SSK ‏) ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ،
ﺩﻭ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ * ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ﺷﺸﻢ : ﺳﻪ ﺗﺎ ﺯﯾﺮ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺭﻭ، ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ .
ﺭﺝ ﻫﻔﺘﻢ : ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ * ﺳﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ، ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ، ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ
ﺑﻌﺪﯼ ۵ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﺪ، ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭ * ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ
ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ﻫﺸﺘﻢ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ * ۵ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ* ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ﻧﻬﻢ : ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ، ۵ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ
ﺭﺝ ﺩﻫﻢ : ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ *۵ ﺗﺎ ﺭﻭ ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ* ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ
ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ : * ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ ‏(SSK ‏) ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺯﯾﺮ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ * ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ
ﺷﻮﺩ ﺩﺍﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺭﻭ .
ﺭﺝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ * ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ * ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺝ ﺳﯿﺰﺩﻫﻢ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭ* ۵ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭ ،
ﺳﻪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭ* ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺭﺝ ﺗﮑﺮﺍﺭ شود

 

آموزش بافت مدل اشکی به روش ساده :

بافت مدل قطره ای

آموزش بافت مدل قطره ای

مدل اشکی یا قطره ای :این مدل را من با ۲۹ دانه به عنوان نمونه بافتم .
رج اول :

همه دانه ها از زیر

رج دوم :

همه دانه ها از رو

رج سوم :

۲ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۵ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۵ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۵ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۵ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر .

آموزش بافت مدل قطره ای :

بافت مدل اشکی با قلاب

نحوه بافت مدل قطره ای

تعداددانه ها ۱۷عدد

۵دانه ازرو-یک دانه را۵تامیکنید (یک دانه رابافته درنمی آوریم یک ژته دوباره یک دانه رااززیرمیبافیم یک ژته -دانه رااززیر بافته درمیآوریم )
۵رو -یک دانه را۵تامیکنیم ۵رو..

رج ۲-۵زیر-۵رو-۵زیر…

رج ۳-پنج رو-۵زیر… ..
رج ۴-تکراررج ۲

رج ۵-دورو -یکی را۵تاکنید -دورو ۵دانه رایکی کنید -دورو-یکی را۵تاکنید -دورو-۵دانه رایکی کنید..
تاآخربافت
بعد ازتمام شدن مدل
یکی درمیان جای مدلها تغییرمیکند

 

آموزش بافت مدل اشکی با قلاب و با دومیل | بافت مدل قطره ای

آموزش بافت مدل اشکی با قلاب و با دومیل | بافت مدل قطره ای
3.4 امتیاز از 7 رای

این مطالب را نیز ببینید!

پاپوش نوزادی قلاب بافی

آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب آموزش بافت پاپوش نوزادی با قلاب : در این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.