دوشنبه 20 مرداد 1399

آموزش شال و کلاه بافتنی ( سه مدل زیبا )

آموزش بافت کلاه دخترانه جدید : آموزش کلاه بافتنی دخترانه , توضیح بافت سه مدل شال و کلاه بافتنی زیبا را برای شما عزیران قرار داده ایم  امیدواریم که برایتان مفید باشد مدلها همگی به روز و زیبا و کاربردی هستند

شال و کلاه بافتنی  زیبا:

آموزش بافت کلاه دخترانه

کلاه بافتنی بچه گانه , آموزش بافت کلاه دخترانه جدید

آموزش بافت کلاه دخترانه جدید :

سایز:۱_۲ساله.
۶۹ دانه سر انداخته .۳ سانت کشباف ببافید.
رج اول همه از زیر
رج دوم ۸تا رو +(یک ژته +یک رو +یک ژته + ۸ رو )پرانتز دوم تا اخر رج تکرار بشه+ ۶رو
رج سوم : رنگ کلاف رو عوض کنید.دانه ها از زیر ببافید به ژته ک رسیدید (ژته را رها کنید و دانه ی بعدی رو نبافته بگیرید.مجددا ژته ی دوم رو رها کنید و دانه ی بعدی رو نبافته بگیرید + ۷زیر )پرانتز رو تا اخر رج تکرار کنید .
رج چهارم :دانه ها از زیر و دانه های بافته نشده ی رج قبل را نبافته ب میل بگیرید .
رج پنجم:دانه ها را از رو ببافید و دانه های بافته نشده ی رج قبل را نبافته بگیرید .
رج ششم: دانه ها از زیر ببافید و دانه های بافته نشده رج قبل رو نبافته بگیرید.
رج هفتم: با رنگ زمینه همه ی دانه ها رو از زیر ببافید .
رج هشتم:۶ رو+ (یک ژته + یک رو + یک ژته + ۸ رو )پرانتز رو تکرار کنید تا ۴ دانه ی اخر + ۴ رو .
رج نهم : رنگ کلاف رو عوض کنید و مانند رج سوم به ژته ها ک رسیدید ژته را رها کرده و دانه ی بعدی را نبافته بگیرید

رجهای ۱۰٫۱۱٫۱۲٫۱۳ را مانندرجهای ۴٫۵٫۶٫۷ببافید بافت اجر چینرا به همین ترتیب ادامه دهید و هر رنگ که عوض میشود دانه های بافته نشده ۲ دانه جلوتر میرود .این بافت را ۹ سانت ادامه دهید(۵ خط رنگی) بعد از خط رنگی اخر ۱ خط رکن ببافید . در رج روی کلاه دانه هارا ۸ قسمت تقسیم کنید و در هر رج روی کلاه ۱ دانه از هر قسمت کم کنید .
رج اول (۱۰ دانه زیر + دو تا یکی جابجا ) پرانتز را ۷ بار تکرار کنید .
رج بعدی و همه ی رج های پشت دانه ها از رو
رج سوم (۹ دانه زیر+ ۲ تا یکی جابجا )
رج پنجم (۸ دانه زیر+ ۲ تا یکی جابجا )
رج هفتم (۷ دانه زیر + ۲ تا یکی جابجا )
به همین ترتیب بافت را ادامه داده تا ۴۸ دانه باقی بماند و در رج زیر بقیه ی دانه ها را ۲ تا یکی کنید (۲۴ دانه ) رج پشت را ببافید و رج زیر همه ی دانه ها را ۳ تا یکی کنید .۸ دانه را از رو یکی کنید . درز کلاه را بدوزید .شال :۱۶۰ دانه سر انداخته ۲ خط رکن ببافید و مانند بافت اجر چین ۹ سانت ببافید. ۲ خط رکن بافته و دانه هارا کور کنید .

 

‍ کلاه و شال گردن دخترانه :

وصل منگوله به کلاه

کلاه مدل فرانسوی , آموزش بافت کلاه دخترانه جدید,جمع کردن کلاه بافتنی

۴ کلا ف ۱۰۰ گرمی
میل شماره : ۴ – ۴٫۵

آموزش بافت شال دخترانه :
۱۶ دانه سر انداخته و ۱۶۰ سانت بافت ۱ زیر+ ۱ رو ببافید و دانه ها را کور کنید. بعد از لبه شال (دور تا دور) دانه بگیرید از هر دانه لبه (که به شکل هفت) دیده میشوند ۲ دانه بگیرید. رج اول ۱زیر+۱رو ببافید.
از رج بعد کشباف سلاتیک که نوعی بافت تیغ ماهی میباشد را شروع کنید این بافت را ۸ سانت ببافید میتوانید ۲ سانت لبه بافت را از رنگ دیگری استفاده کنید دانه ها را کور کنید.

 

آموزش کلاه بافتنی دخترانه :

برای لبه کلاه ۳۰ دانه سر انداخته و ۵۰ سانت کشباف ۱زیر +۱رو ببافید و دانه ها را کور کنید. بافت را از طول تا کنید و از لبه آن (بصورت دولایه) دانه بگیرید از هر دانه لبه که بصورت دو لا یه روی هم هستند ۲ دانه بگیرید. رج اول دانه ها را ۱زیر+۱رو ببافید . از رج بعد کشباف سلا تیک را شروع کنید و بافت را ۲۰ سانت ادامه دهید

بعد بافت را تبدیل به کشباف ساده کنید (۱زیر+۱رو) این بافت را هم ۵ سانت ببافید. برای جمع کردن دانه ها به این ترتیب ببافید دانه اول را گرفته+ ( ا زیر+۲دانه را با هم از زیر یکی کنید)+ پرانتز را تکرار کنید تا آخرین دانه رج پشت همه دانه ها را از رو ببافید رج بعد همه دانه ها را ۲ تا یکی کنید رج پشت همه دانه ها را از رو ببافید. رج بعدی همه دانه ها را ۳ تا یکی کنید و در رج بعد دانه های باقی مانده را با هم یکی کنید و درز کلاه را بدوزید.

 

نحوه بافت کشباف سلاتیک :
رج اول :همه دانه ها (۱زیر+۱رو)

رج دوم :دانه اول را گرفته و دانه های رو را بافته و ( بعد نخ را از روی بافت به سمت پشت روی میل انداخته و دانه زیر را نبافته میگیریم مجددا دانه رو بافته میشود) پرانتز را تا آخرین دانه تکرار کنید.

رج سوم: دانه اول را گرفته و ( دانه های رو را با دانه ایی که بصورت ژته روی آن قرار گرفته از رو یکی کنید و بعد مانند رج قبل نخ را روی میل انداخته و دانه زیر را نبافته بگیرید) پرانتز را تا آخرین دانه تکرار کنید

 

آموزش کلاه بافتنی دخترانه جدید :

جمع کردن کلاه بافتنی

آموزش کلاه بافتنی دخترانه ,آموزش بافت کلاه دخترانه جدید ,جمع کردن کلاه بافتنی

مدل به ۴دانه تقسیم شده
یک مدل ممکن است چند نوع طرح بافته شود. این مدل بادوطرح وبایک روش بافته میشود

 

آموزش کلاه بافتنی دخترانه جدید روش اول :

 

رج ۱-*دانه اول راپشت بافت نگه میداریم دانه دوم رااززیر میبافید بعد دانه اول را-دانه سوم رابافته بعد دانه چهارم رامیبافیم -*

رج ۲-همه ازرو
رج ۳-اززیر

رج ۴-ازرو

رج ۵-*اول دانه دوم رابافته بعد دانه اول را-دانه سوم را پشت بافت نگه داشته دانه چارم رابافته بعد دانه سوم را
رج ۷- تکراررج ۱

 

این روش جابه جایی دودانه بود
برای بافت این مدل کاموا باید کمی ضخیم باشد که مدل برجسته شود

کلاه :
دورسررااندازه میگیرید
بعد از ۴سانت کشباف یکی زیر یکی رو
هر۱۰دانه بافته یکی اضافه میکنید
رج پشت رو
رج سوم شروع به انداختن مدل میکنید
مدل کلاه شل است یعنی بلند ترازحد معمول بلندی سربافته میشود

شال:

به اندازه پهنای دلخواه دانه سرانداخته ۴رج کشباف بافته مدل راشروع میکنید
به اندازه بلندی دلخواه میبافید درآخر بافت ۴سانت کشباف میبافید

دستکش :به اندازه دورمچ دانه سرانداخته کشباف یکی زیر یکی روبافته مدل را تا هراندازه که خواستید میبافید.چند رج کشباف بافته کورمیکنید
هنگام دوخت درز دستکش قسمت خارج شدن انگشت شصت را نمیدوزید

آموزش کلاه بافتنی دخترانه جدید روش دوم :

برای این روش بافت به جای اینکه دودانه راجابه جاکنید ۴دانه جابه جا میشود

رج ۱-یکی زیر *-دودانه اول راپشت بافت نگه داشته دانه سوم وجهارم رااول میبافید بعد دانه اول ودوم را –
دودانه روی بافت نگه داشته دودانه بعدی رامیبافید بعد آن دودانه نگه داشته را *

رج ۲-رو
رج ۳-زیر
رج ۴-رو
رج ۵-یکی زیر *-دودانه روی بافت نگه داشته دودانه دوم رابافته بعد دودانه اول را-دودانه پشت بافت نگه داشته دوتای بعدی رابافته بعد دودانه نگه داشته رامیبافید *
رج ۹-تکراررج ۱

آموزش بافت کلاه دخترانه جدید | جمع کردن کلاه بافتنی

این مطالب را نیز ببینید!

کلاه بافتنی با طرح شل

آموزش بافت کلاه دخترانه مدل شل آموزش کلاه شل برای بافت این کلاه حدودا ۸۰ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.