دوشنبه 1 مرداد 1397
صفحه اصلی / رموز خانه داری / آموزش قلاب بافی و بافتنی / آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل

آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل

آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل
به این مطلب امتیاز دهید

 آموزش بافت پاپوش نوزاد با قلاب

آموزش بافت پاپوش پسرانه

برای کودک دلبندتان یک پاپوش زیبا ببافید

طرز بافت پاپوش دومیل

به اندازه دوبرابر طول پا دانه سرانداخته ۱۰خط رکن میبافید
بعد دانه هارا تقسیم بر۴میکنید
یک قسمت اول رانبافته درمیل نگه میدارید
دوقسمت وسط را بافته
یک قسمت آخرراهم نمی بافید درمیل نگه میدارید

من دراینجا ۵۶+۱=۵۷
درنظر گرفتم

بعد از ۱۰خط رکن ۱۴دانه اول بافت
و۱۴دانه آخربافت نگه میداریم
و۲۹دانه وسط رابه این ترتیب ?
میبافیم

رج ۱-یکی زیر-یکی رو-دوتایکی زیر-
۴رو-دوتایکی زیر-۴رو-یکی زیر-
۴رو-دوتایکی جهت دار (دانه اول ودوم راجابه جاکرده دوتایکی میکنید )
۴رو -دوتایکی -یکی رو-یکی زیر

رج ۲وتمام رجهای پشت دانه ها همانطور که دیده میشوند

رج ۳-یکی زیر -یکی رو-دوتایکی –
۳رو -دوتایکی -۳رو-یکی زیر –
۳رو-دوتایکی جهت دار (دوتایکی های سمت چپ جهت دارند)
۳رو-دوتایکی -یکی رو-یکی زیر

 

رج ۵-یکی زیر-یکی رو-دوتایکی –
۲رو-دوتایکی -۲رو-یکی زیر-
۲رو-دوتایکی -۲رو-دوتایکی –
یکی زیر -یکی رو

رج ۷-یکی زیر-یکی رو-دوتایکی –
یکی رو-دوتایکی -یکی رو-
یکی زیر-یکی رو-دوتایکی -یکی رو
دوتایکی -یکی رو -یکی زیر

رج ۹-دوتایکی -دوتایکی -دوتایکی
دوتایکی -دوتایکی -دوتایکی –
یکی زیر

تعداددانه ها ۷تامیشود که ۱۰خط رکن بافته کورمیکنید وبه پشت بافت می دوزید برای ردکردن بند

حالا دوقسمت اول وآخر بافت راکه نگه داشته بودید دریک میل میکنید ازیک سمت ۱۴دانه اضافه میکنید درشروع
بافت

۴خط رکن بافته جادگمه هم بازمیکنید
درزپشت وزیرپارامیدوزید

پاپوش شما آماده است

آموزش بافت پاپوش نوزاد با دو میل

loading...