شنبه 24 آذر 1397

بافت کلاه پولکی

بافت کلاه پولکی
3.8 امتیاز از 6 رای
آموزش بافت کلاه ساده

آموزش بافت کلاه ساده با طرح پولکی :

طرز بافت کلاه ساده :
۱.ابتدا ۸۴ تا زنجیره میبافیم.این تعدادبایدمضربی از۶باشه چون هرشش تازنجیره یک پولک میشه.وابتدا وانتهاروبهم وصل میکنیم تادایره بشود.
۲.این رج رابایدپایه وی ببافیم.پایه وی تشکیل شده ازدو تا پایه بلند و یه زنجیره بینشون.حال ۴تازنجیره میزنیم ودرهمان زنجیره پایه بلند میزنیم . دو تا زنجیره رها میکنیم ودرزنجیره سوم پایه وی میزنیم یعنی یه پایه بلند،یه زنجیره.یه پایه بلند.تا آخرودرآخربه زنجیره سوم چهارتا گره وصل میکنیم.
۳.رج سوم باید پولکها راببافیم ۳ تازنجیره میبافیم ودرپایه اول وی ۴تاپایه بلندمیزنیم که بااون سه تازنجیره میشه ۵تاپایه بلند. بعدیک زنجیره ودرپایه بعدی وی دوباره ۵تاپایه بلندمیزنیم دوباره یک زنجیره.حال یک پایه وی رهامیکنیم درپایه وی بعدی یه پولک میبافیم.به همین ترتیب تاآخر.آخرین پولکی رابه پایه وی وصل میکنیم.که جمعا۱۴تاپولک خواهیم داشت.
۴.دراین رج مانندرج دوم فقط پایه وی میزنیم.که هم وسط پولکها بتیدبزنیم هم بین دوپولک.فقط بین دوپولک طوری بزنیدکه به زنجیره ی وسط دوپولک هم وصل شود.
۵.دوازده ردیف پولکی به همین ترتیب بافته میشود.
تا اینجا ببافین .جمع کردن کلاه روهم میذارم.

آموزش بافت کلاه ساده دخترانه و پسرانه

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش بافت لیف ماهی

آموزش بافت لیف عروس و گرد و لیف بلند جدید

آموزش بافت لیف عروس و گرد و لیف بلند جدید3.9 امتیاز از 29 رای آموزش …